Disclaimer

U bent hier: Home / Disclaimer

TBA biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel.

TBA zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

TBA behoudt zich het recht voor (technische) wijzigingen in haar producten aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBA.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Niets op deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBA.

Heeft u vragen?

Neemt u dan even contact met ons op.

gemotoriseerd trommelmotor